POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM POLONIJNEGO

Polityka Prywatności określa na jakich zasadach Centrum Polonijne zbiera oraz przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz jakie prawa przysługują tym klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Z uwagi na fakt, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej „RODO”), Centrum Polonijne zachęca swoich klientów do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Polonijne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Długa 29, Warszawa, 00-238), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001103354, posiadającą REGON: 528558704, NIP: 5253002115, (dalej jako „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email info@polonijne.pl telefonicznie pod numerem lub pisemnie na adres Administratora (tj. ul. Długa 29, Warszawa, 00-238). W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@polonijne.pl

II. Cel przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w różnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO.
Wykonanie umowy.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do wykonania umowy o prowadzenie kursu językowego, w tym do zapewnienia Ci możliwości aktywnego uczestnictwa w kursie, a także do prowadzenia. Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.
Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, tj.:

do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
doboru usług do potrzeb klientów Administratora,
optymalizacji produktów lub usług na podstawie Twoich uwag i opinii na ich temat,
optymalizacji procesów obsługi sprzedaży lub posprzedaży,
rozpatrywania reklamacji,
archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora,
oferowania Ci przez Administratora produktów lub usług (marketing bezpośredni),
oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w zakresie określonym prowadzoną i udokumentowaną przez Administratora analizą prawnie uzasadnionych interesów,
stosowanie monitoringu wizyjnego, w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania.
III. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz:

podmioty przetwarzające:
a) podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),
b) podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
c) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),
d) podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,
e) podmioty świadczące usługi prawne,
f) firmy kurierskie i pocztowe,
g) inni dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy.
IV. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych osobowych.
Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktem III Polityki Prywatności, w tym:

Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) - do czasu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy,
b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi - do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,
c) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.
VI. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,
prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.
Administrator przypomina, że przed realizacją Twoich uprawnień ma on prawo Cię zidentyfikować w celu upewnienia się, że jesteś tym za kogo się podajesz - ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym. W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania, z poniższym zastrzeżeniem. Jeżeli sprawa będzie skomplikowana (np. z uwagi na charakter Twojego żądania lub dużą liczbę żądań) miesięczny termin realizacji Twojego żądania może zostać wydłużony jeszcze o dwa kolejne miesiące, o czym Administrator Cię poinformuje w pierwotnym - miesięcznym - terminie, o którym mowa powyżej. Administrator informuje przy tym, że ma prawa odmówić spełnienia Twojego żądania albo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 20 zł, w sytuacji, gdy:
nie będzie w stanie w sposób jednoznaczny zidentyfikować Twojej tożsamości,
Twoje żądanie będzie miało nieuzasadniony lub nadmierny charakter.
Odmowa spełniania Twojego żądania przez Administratora powinna zostać uzasadniona jednym z wyżej wymienionych powodów.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu:

wykonania umowy - jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej umowy przez Administratora; jeżeli nie podasz swoich danych osobowych Administratorowi w tym celu, może on odmówić Ci zawarcia umowy,
marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody; niewyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na możliwość zawarcia umowy, niemniej Administrator nie będzie Ci mógł przekazywać wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych, w szczególności o ofertach nowych produktów i usług, promocjach oraz programach lojalnościowych.
VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych.
Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, oraz należycie chronią Twoje prawa w tym zakresie.

IX. Sposób korzystania z plików „cookies”.
Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym Twojego urządzenia końcowego (np. komputera, smartphone-u, tabletu). Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych swoich klientów. Mechanizm ten nie niszczy Twojego urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikacji Cię przez Administratora. Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:

zapamiętania informacji o Twoim urządzeniu końcowym,
weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
statystycznym.
Możesz w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookis” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.
X. Postanowienia końcowe.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15 maja 2024 r.
Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych Administratora, a w przypadku istotnych zmian może zostać o tym fakcie poinformowany również odrębnie poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail, sms-owo lub innym dostępnym bezpośrednim kanałem komunikacji.